Santa Rosa Metro Chamber Receives Prestigious Award for Housing Fund